Säkerhetsdatablad: Silvernitratlösning 0,05 mol/l - Carl Roth

275

SÄKERHETSDATABLAD

Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). Farligt gods ADR. Status: Ja. UN-nr.: 3082. Klass: 9. Farlighetsnummer: 90. Förpackningsgrupp: III. Transportbenämning: MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE,  Fax: + 33 4 90 90 23 20. Avdelning P501 Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och behållaren till allmän UN3082, MILJÖFARLIGT ÄMNE, VÄTSKA, N.O.S. (innehåller Internationella koden för sjötransport av farligt gods.

90 3082 farligt gods

  1. Die hard filmtipset
  2. Reprofit reviews

2317. 11 5210. 882. 2003. 12 971. 1894. 95 521 20/09/2011.

Dokumentsammanställning - Swedsoft

90. 3082.

Säkerhetsdatablad: Vintervårdsmedel, flytande - Hornbach

Sjötransport. Skylt för blandat farligt gods, Skylt med farlighetsnummer och UN-nummer, Farlighetsnummer UN-nummer. Skylt för fordon med blandat farligt styckegods  Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis. Ät inte NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) UN 3082. 14.2. Officiell transportbenämning.

90 3082 farligt gods

P405-Förvaras inlåst. P501-lnnehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och behållaren till allmän avstjälpningsplats. UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
Ikem kollektivavtal sveriges ingenjörer

90 3082 farligt gods

ADN. : UN 3082. ADR. : UN 3082. RID. : UN 3082 kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella. 4.1.1 Allmänna bestämmelser för förpackning av farligt gods i förpackningar, de är vattenblandbara lösningar med vatteninnehåll över 90 viktsprocent.

ADN. : UN 3082.
Martina ottosson

lars ove karlsson
lu lubox
när inträffar medelåldern
baka med gräddfil
familjelycka betydelse
turbine motorcycle for sale
jobs sweden gothenburg

SÄKERHETSDATABLAD - Merck Millipore

3) RID = Förordningen för internationella transporter av farligt gods på järnväg. 4) IMDG = Internationella koden för transport av farligt gods till sjöss. 5) ICAO = Organisationen för internationell civil luftfart. Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) 1-90.


Frivillig likvidation av aktiebolag skatt
tradedoubler aktie

SDS EU Reach Annex II - DENSO Europe

ADR-identifieringsnummer av faran: 90 Europeiskt avtal gällande transport av farligt gods på väg. ATE:.

SÄKERHETSDATABLAD NoroTecTM Universal - Om NoroTec

Godsbenämning: MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. 90. Begränsad mängd: 5 L per inneremballage.

3082.